സെക്സ് ടോയ്‌സ് കേരള സ്റ്റോറിലേക്കു സ്വാഗതം!

ADAM DILDO VIBRATOR

₹ 1499

ആദം വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡിൽഡോ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ചതും ശാന്തവുമായ വൈബ്രേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് . ഈ റിയലിസ്റ്റിക് വൈബ്രേറ്റർ യഥാർത്ഥ നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന പുരുഷ ലിംഗത്തെപ്പോലെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ 8 ഇഞ്ച് ഡിൽഡോ . ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ളസിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്പീഡുകൾ ഉണ്ട്.

PUSSY MASTURBATOR

₹ 1499

മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ റീയാലിസ്റ്റിക്കറും മൃദുവുമാണ്. ഓരോ പുരുഷനും ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പവും, ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും.

SEX TOYS KERALA

JUMBO CUP MASTURBATOR

₹ 1999


മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ റീയാലിസ്റ്റിക്കറും മൃദുവുമാണ്. ഓരോ പുരുഷനും ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പവും, ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും.

EVA LE MASTURBATOR

₹ 2399

നിങ്ങൾക്കായ് ഒരു യെതാർത്ഥ യോനി അനുഭവം നല്കാൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ റീയാലിസ്റ്റിക്കറും മൃദുവുമാണ്. ഓരോ പുരുഷനും ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പവും, ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും.

FLESHLIGHT PINK LADY

₹ 2699

 ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ് പിങ്ക് ലേഡി കൂടുതൽ പ്ലെഷറിനായി മികച്ച ഒരു ഉല്പന്നം.  നിങ്ങൾക്കായ് ഒരു യെതാർത്ഥ യോനി അനുഭവം നല്കാൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ റീയാലിസ്റ്റിക്കറും മൃദുവുമാണ്. ഓരോ പുരുഷനും ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പവും, ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും.

FLESHLIGHT BUTT

₹ 2999

നിങ്ങൾക്കു ഒരു യെതാർത്ഥ മലദ്വാരം അനുഭവം നല്കാൻ ഒറിജിനൽ ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ്റ് കമ്പനിയിൽ  മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ റീയാലിസ്റ്റിക്കറും മൃദുവുമാണ്. ഓരോ പുരുഷനും ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പവും, ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും.

8 INCH MULTI SPEED BULLET VIBRATOR

₹ 1299

ഈ 8 ഇഞ്ച് മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗോൾഡൻ ബുള്ളറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ അതിശയകരമാംവിധം നിങ്ങളുടെ ജി സ്പോട്ടിനെ ഉണർത്തുന്നു. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോഡുകളും ഉണ്ട്.

8 INCH DOUBLE DILDO

₹ 1599

റിയലിസ്റ്റിക് ഡബിൾ എൻഡ് ഡിൽഡോ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജി സ്പോട്ടിനെ കൂടുതൽ ഉണർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ പ്ലെഷറിനായി മികച്ച ഒരു ഉല്പന്നം.

7 INCH PRO EXTENDER

₹ 1399

ഇതുപയോഗിച്ചാൽ വലുപ്പക്കുറവോ ഉദ്ധാരണക്കുറവോ ടൈമിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസമാകില്ല, ലിംഗത്തിനു മുകളിൽ ധരിക്കാവുന്ന എക്സ്ടെണ്ടർ സ്ലീവ് ആണ്, യെഥാർത്ഥ ലിംഗത്തോട് വളരെ സ്വാമ്യമുള്ള രീതിയാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെക്കാലം ഈടുനിൽക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം

7 INCH SPIKED EXTENDER

₹ 1499

ഇതുപയോഗിച്ചാൽ വലുപ്പക്കുറവോ ഉദ്ധാരണക്കുറവോ ടൈമിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസമാകില്ല, ലിംഗത്തിനു മുകളിൽ ധരിക്കാവുന്ന എക്സ്ടെണ്ടർ സ്ലീവ് ആണ്, യെഥാർത്ഥ ലിംഗത്തോട് വളരെ സ്വാമ്യമുള്ള രീതിയാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെക്കാലം ഈടുനിൽക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം

MULTI SPEED SOFT VIBRATOR

₹ 1299

സോഫ്റ്റ്  വൈബ്രേറ്റർ മൃദുവായ സിലിക്കോണിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ വൈബ്രേറ്റർ അതിശയകരമാംവിധം നിങ്ങളുടെ ജി സ്പോട്ടിനെ ഉണർത്തുന്നു. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോഡുകളും ഉണ്ട്.

PLUS ONE BULLET VIBRATOR

₹ 999

തുടക്കകാർക്കായി ഇതാ ബുള്ളറ്റ് മിനി വൈബ്രേറ്റർ സിലിക്കോണിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു,ഇതൊരു മികച്ച ജി- സ്പോട്ട് വൈബ്രേറ്ററാണ്.വിവിധ വൈബ്രേറ്റർ മോഡുകൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ലോങ്ങ് ബാറ്ററി ലൈഫ്.

STRAP ON DILDO

₹ 2799

സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ – 7 ഡിൽഡോ ഇഞ്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്‌ അനുയോജ്യമായ ഒരു സെക്സ് ടോയ് ആണു , ഇതിന് സ്വയം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന അരക്കെട്ടും റിയലിസ്റ്റിക് സിലിക്കൺ മോഡും ഉള്ള ഗംഭീരമായ രൂപകൽപ്പനയുണ്ട്, അരയിൽ ധരിക്കാവുന്ന ഫാലിക് ആകൃതി, വാട്ടർ പ്രൂഫ്.

MASTER DILDO

₹ 2499

കൂടുതൽ വലുപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ മാസ്റ്റർ ഡിൽഡോ ശക്തമായി ഉദ്ദരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ലിംഗത്തിനു സമാനമായി മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കോണിൽ നിർമിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്താം, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ,ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും

9 INCH ULTRA DILDO

₹ 2699

കൂടുതൽ വലുപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ അൾട്രാ ഡിൽഡോ ശക്തമായി ഉദ്ദരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ലിംഗത്തിനു സമാനമായി മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കോണിൽ നിർമിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്താം, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ,ഏതുതരം ലൂബ്രിക്കന്റുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും

butt plug

TOUCH BUTT PLUG

₹ 1599

നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികതയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ട് പ്ലഗ് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം ! നിങ്ങൾക്കു മലദ്വാരം ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഈ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ലോങ്ങ് ലൈഫ്.

ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ

പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാനായി ഓർഡർ നൗ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുവരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഓർഡർ ഫോമിൽ , പേര് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ പിന്കോഡ് എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകുക , ശേഷം കസ്റ്റമർ കെയറിനിന്നു വിളിക്കുകയും അഡ്രസ് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും, ഓർഡർ സ്ഥിതികരിച്ചശേഷം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയിൽ വളരെ മികച്ച പാക്കിങ്ങിൽ , നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത 100% ഉറപ്പോടെ അയക്കുന്നതാണ്, ബോക്സ് ലേബലിന് മുകളിൽ പ്രൊഡക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Copyright © www.xtoyskerala.com – All Rights Reserved        Contact